archer@safe.no

Enighet på NR området

Resultatet ble som følgende: Lønn: Med virkning fra 1.juni 2024 gis et generelt tillegg på kr 43.000,- som legges på lønnsmatrisens linje 2 «årslønn med feriepenger». I gjeldende lønnstabell A1-E. For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis lønnstillegg innenfor en minimumsramme på 5,3 prosent, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på […]