archer@safe.no

Uke info, uke 43

Vi oppfordrer dere alle til å følge med på hjemmesiden til SAFE

Det avholdes et nytt grunnkurs for tillitsvalgte i siste uke av november, fra 23. til 26. november. Her er det plass til flere deltakere! Vi oppfordrer også alle tillitsvalgte som ikke har tatt grunnkurset til å melde seg på dette.

Så har vi fått en del henvendelser fra dere offshore angående informasjon sendt ut fra bedriften 5. Oktober. Dette er intern informasjon fra bedriften, som først og fremst er øremerket de landansatte. Det er så fritt opp til disse mottakerne å distribuere dette ut i havet og til andre ansatte i bedriften. Vi som fagforening kan ikke distribuere dette, eller ta det inn på hjemmesiden. I utgangspunktet informerer vi våre medlemmer, og bedriften informerer de ansatte. Vi forsøker likevel å videreformidle informasjon som er vesentlig og som vi har fått lov å distribuere på hjemmesiden.

La oss likevel ta en rask gjennomgang av noen av punktene i informasjonen fra 5. Oktober.
Antall ansatte offshore for Platform boring i september 2015 var ca. 1200. Dette er feil og et offer for ”trykkleif” det skal være september 2014.
Pr. 1. Desember er vi ca. 820 offshoreansatte i plattformboring.
Det står i samme informasjonsskriv: Det kan se ut som om at behovet for 2016 vil kunne være ca. 720 – 740 ansatte offshore. Etter SAFE i Archer sin mening er dette i verste fall og ikke det vi tror vil skje.

Vi er alle kjent med at Kilo går i stopp, men signalene er at VF skal bemannes i første omgang for 2 RAS kampanjer, som etter det vi erfarer krever full bemanning. Dette er selvfølgelig tidsbegrenset, men vi håper og tror at når VF først er bemannet vil de også sette i gang andre prosjekter.
Dette blir jo mye men og håper , men ingen er tjent med å gå rundt med negative tanker som innvirker på arbeidet vi utfører på plattformene. Det beste vi kan gjøre er å være ”dønn tilstede” og levere det beste vi kan. Bare på den måten kan vi sikre arbeidet vårt fremover.

Så er det kommet noen spørsmål fra havet, som vi har besvart tidligere, men skal gjenta.

Dersom noen var i det som vi tidligere kalte midlertidig ressurspool (MRP) og som var tidsbegrenset for hver enkelt i 6 mnd. kan de ikke ha opparbeidet seg skyldige timer i den perioden. Hele tanken med MRP var at en skulle reise ekstra i friperiodene sine i tillegg til sin normale rotasjon. Dersom en var omfattet av denne avtalen opparbeidet en seg timer, som skulle avskrives på årsverket.
Så er det mange som er overført til en ”normal ressurspool” i fm. at vi har fått stopp på de ulike prosjektene. For disse gjelder avtalen om skyldige timer. Dersom en ikke jobber årsverket sitt, kan opptil 336 timer overføres til 2016. Disse timene er en skyldig i maks 1 år etter at en kommer inn på fast skift, eller ut 2016.
Så er det kommet spørsmål om innsyn i ansiennitets lister. Hver enkelt kan få opplyst sine data, for å kontrollere sine opplysninger. Vi har ikke lov å opplyse om andre ansatte sine data, det er bare den enkelte som har innsyn.
Så er det mange som mener at de har opplysninger om at ”Ole” er unntatt fra alt og vernet av bedrift og derfor ikke er oppsagt.
Vi har fulgt ansiennitets prinsippet ved nedbemanning, sist inn først ut. Så finnes det faktorer som skal vektlegges. Da er det først og fremst sosiale vilkår som skal tas hensyn til. Her foreligger det høyesterettsdommer som vi må forholde oss til. Så selv om du trodde at du visste alt om ”Ole” er ikke det sikkert at det medfører riktighet. Dere har valgt oss som sitter på klubbkontoret til å ivareta deres interesser, dette gjør vi ikke alene. Når viktige beslutninger tas, kaller vi alltid inn til styremøte og det er styret som bestemmer. Vi kan uansett ikke fatte vedtak som bryter med tariffavtalen eller AML.

AML og dens bestemmelser rundt oppsigelse har jeg skrevet om tidligere på hjemmesiden. Det finner dere om å lete litt i nyhets arkivet. Kort fortalt er det AML 15.1 og §17.3 som dere trenger å sette dere inn i .

Dersom dere er rammet av oppsigelse har dere alle gjeninntakelses rett iht. AML. §14.2

1)    Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er kvalifisert for.
(2) Fortrinnsretten gjelder også arbeidstaker som er midlertidig ansatt og som på grunn avvirksomhetens forhold ikke får fortsatt ansettelse. Dette gjelder likevel ikke arbeidstaker i vikariat.Fortrinnsretten gjelder dessuten for arbeidstaker som har akseptert tilbud om redusert stilling istedet for oppsigelse.
(3) Fortrinnsretten gjelder for arbeidstaker som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst12 måneder i de to siste år.
(4) Fortrinnsretten gjelder fra oppsigelsestidspunktet og i ett år fra oppsigelsesfristens utløp.
(5) Fortrinnsretten faller bort dersom arbeidstaker ikke har akseptert et tilbud om ansettelse ien passende stilling senest 14 dager etter at tilbudet ble mottatt.
(6) Er det flere fortrinnsberettigede til en stilling, plikter arbeidsgiver å følge de samme reglerfor utvelgelse som de som gjelder ved oppsigelser på grunn av driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak.

 

For de av dere som dessverre er rammet av oppsigelse og som har siste arbeidsdag 30. November, men som da fremdeles er offshore på oppsatt skift, er det tariffavtalens § 2.2 som gjelder.

Når oppsigelse foreligger og oppsigelsestiden etter gjeldende bestemmelser utløper på̊ en bestemt dato som etter arbeidstakerens arbeidsplan faller i en friperiode, opphører arbeidsforholdet umiddelbart etter siste oppholdsperiode som avsluttes før den bestemte dato. Når oppsigelse foreligger og oppsigelsestiden etter gjeldende bestemmelser utløper på en bestemt dato som etter arbeidstakerens arbeidsplan faller i en oppholdsperiode, opphører arbeidsforholdet først etter at denne oppholdsperiode er avsluttet.

Arbeidstaker skal på̊ fratredelsestidspunktet utbetales tilgodehavende lønn, herunder inkludert lønn for opparbeidede fridager som på̊ grunn av opphøret ikke kan avspaseres. Lønn for opparbeidede fridager må̊ minst dekke dagene frem til oppsigelsestidens utløpsdato.

På samme måte som fagforeningene passer på at ansiennitet er det som følges ved oppsigelse, vil vi passe på at det er samme prinsipp ( iht. AML) som følges ved gjeninntakelse.

Til slutt:
Skattesystemet hos AS Norge er lagt om. Tidligere rapporterte bedriften skatt 1 gang i året, nå gjør de det ”online” hver mnd. Det betyr at reglene for utbetaling av ”skattefrie uker” må være iht. gjeldene regler. SAFE i Archer har forsøkt å få bekreftet fra Skatt Vest og Finansdepartementet at Archer kunne få fortsette sin innarbeidede praksis med utbetaling av skattefrie uker den 30. November. Dette klarte vi ikke, da forskriftene til skatteloven krever at dette trekket foretas i desember. Bedriften opplyser derfor at for de som ønsker skattefrie uker får disse utbetalt 15. desember.

 

Ha en riktig fin helg.

Reidar og Raymond.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags