archer@safe.no

Uke info, uke 12

I går sendte bedriften ut innkalling til 15.1 møter, noe som betyr ytterlige nedbemanning.

Det har vært drøftet reduksjon i bemanningen i følgende stillinger Injeksjon/slurry – 4 årsverk, Mekaniker – 7,5 årsverk, Elektriker – 5,5 årsverk og Arbeidsleder/dekksarbeider 14,5 årsverk.
Det er svært vanskelig å være tillitsvalgt og å være kontaktpunkt mellom medlemmer og bedrift. Vi har i lang tid forsøkt å komme frem til løsninger for det vi mener er ulovlige innleie av Weatherford personell i Statoil operasjoner, uten å oppnå enighet. I tvistemøte mellom de sentrale parter ble man enig om å prøve å oppnå enighet lokalt. Dette har vi ikke lykkes med og har på ny skrevet uenighetsprotokoll.
Vi har forståelse for at vi ikke har kompetanse og utstyr til å utføre casingoperasjoner på nevnte felt. Men det betyr ikke at vi kan sitte stille å se på at innleid personell utfører arbeidsoppgaver som Archer ansatte skulle gjort.
Bedriften hevder at vi har overtallighet i flere stillinger, deriblant på dekk. Dette kan vi ikke uten videre gå god for. Vi har ikke samme informasjon som bedriften har og vet derfor heller ikke hvordan situasjonen ville sett ut dersom ikke Weatherford personell hadde utført dekksarbeiderjobben. Derfor kan vi heller ikke skrive under en enighet om oppsigelse i disse stillingene.
Vi anbefaler alle våre medlemmer som har mottatt varsel om mulig oppsigelse om å be om 15.1 møte. Her bør de varsle at de ønsker å ha fagforeningene med i møte.
Om resultatet av en oppsigelse medfører at en må bestride oppsigelsen som usaklig, må vi komme tilbake til.

Bedriften har satt en frist for å be om 15.1 møte og dersom denne er passert, betyr det ikke at en ikke kan kreve et slikt møte. Bedriften har ikke noe hjemmel for å sette denne fristen, og alle som ønsker det har rett på et 15.1 møte. Dette er hjemlet i AML §15.1 som møtet har sitt navn etter.
Når det gjelder oppsigelse av elektrikere og mekanikere, vil bedriften tilby de berørte 50% stilling. Foreningene oppfordrer alle som kunne tenke seg å gå i 50% stilling i en periode, dette uavhengig av om man er i faresonen eller ikke, om snarest å gi tilbakemelding om dette. I hht. Tariffavtalen skal som utgangspunkt de med lengst ansiennitet gå i fast rotasjon. Dette uavhengig av om man vil gå i 50% stilling eller ikke.

 

Vi har foretatt beregninger som viser at dersom man tjener 700 000 og går ned i 50% stilling, vil 50% lønn pluss dagpenger utgjøre ca. 75% av den opprinnelige lønnen. Med andre ord, man jobber 50% og har en inntekt på ca. 75%. I regnestykket er det ikke tatt hensyn til lavere skatt.

 

Vi kjenner til at flere har vært plassert inn på fast skift, men ikke tatt ut av res.pool. Vi har på mnd. møtet denne uken gitt beskjed om at de som nå går i fast rotasjon skal ut av resurspoolen. Bedriften skal følge ansiennitet ved innplassering på fast skift. Søndag er det gått 12 uker fra 1. januar og bedriftens rett til å benytte seg av skyldige timer fra 2016. Vi forventer at bedriften nå ordner opp i dette, men forstår at dette ikke er gjort over natten, men det bør være på plass i løpet av de nærmeste ukene.

 

Som dere forstår har det vært en hektisk uke hvor vi har jobbet på mange områder for å komme frem til løsninger. Weatherfordsaken, drøftinger vedrørende nedbemanning og månedsmøte.

God helg.

Reidar & Raymond.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags