archer@safe.no

Uke info, uke 1

Godt nytt år.

La oss håpe at dette blir et år som står i oppbemanningens tegn og ikke i nedbemanningens som de siste årene har gjort. Det er likevel flere ting som peker på fortsatt vanskelige tider. Som alle er kjent med har vi den siste tiden jobbet med permitteringer. Det er slik at Njord ikke lenger får betalt bemanning fra Statoil og flere av de ansatte om bord der er nå blitt permittert. De ble først overført til RP da vi hadde håp om å få brukt de opp mot andre prosjekter, men flere av disse ble deretter permittert pga. manglende arbeid.

Statfjord B vil starte 1 mnd etter plan og flere av de som tilhørte bemanningen her har mottatt permitteringsvarsel. Disse og personell som vi ikke klarer å sysselsette på Snorre B, vil bli permittert ut fra plattform da disse permitteringene ikke har en varighet på mer enn 12 uker. STB vil starte i februar og SNB vil starte i mars.

Dette har også fått innvirkning på en del av de som skulle tilbake fra permitteringer i ht. de forhandlinger vi har ført på slutten av fjor året. Det er vanskelig å plassere noen inn i en jobb som ikke er der. Vi håper dere som blir berørt av dette viser forståelse for at det er vanskelig for oss på klubbkontoret å få gjort noe med det. Vi har en enighet med bedriften om permitteringer og der er det ansiennitet som er gjeldene. Nå er det slik at det knapt finnes en regel uten unntak og slik er det også i dette tilfellet. Vi har likevel kommet frem til løsninger som fra vårt ståsted virker rimelig. Dersom det er noen som er uenige, så ta kontakt, så skal vi forsøke å forklare og rette opp, dersom dere mener det er feilt.

I og med at vi fremdeles er i en situasjon fremover som i alle fall til tider gjør at vi er overtallig, vil bedriften ta kontakt med de som er 61+ for å kartlegge planene deres fremover. Dette er noe bedriften gjør og det er jo selvfølgelig helt frivillig å snakke med dem om dine fremtidsplaner.

Vi har de siste dager også fått spørsmål om WF personell på dekk. Klubbene har ikke inngått noen avtale med bedriften om disse, noe som det går rykter om ute. Vi har forhandlet både offisielt og uoffisielt med bedriften, uten at det førte frem. Vi har derfor skrevet en uenighets protokoll om ulovlig innleie og denne er oversendt de sentrale parter for videre behandling. Vi regner med at det skjer rimelig fort.

Som jeg har vært inne på tidligere har et høyt sykefravær offshore medført endinger i helseforsikringen vår: Nedenfor vil dere finne informasjonene som har gått fra bedriften til alle offshoreansatte. SAFE i Archer støtter dette tiltaket, men gjør oppmerksom på at det er frivillig å delta på dette. Det er likevel et tiltak iverksatt for å hjelpe hver enkelt av de som blir syk, raskere tilbake i arbeid og det mener vi er meget positivt. Fagforeningene vil gå på opplæring sammen med koordinatorene våre, slik at vi er skolert på lik linje og kan være med å hjelpe til dersom det dukker opp spørsmål.

Dette er «først» utkast til skriv. Nærværsgruppen endret en del i skrivet, men det får ikke praktisk betydning.

 

Archer styrker innsatsen med oppfølging av sykemeldte. 

Vi styrker innsatsen oppfølging av sykemeldte. Som følge av dette er det innført endringer i helseforsikringen for de som arbeider offshore.

Vår virksomhet dreier seg i stor grad om mennesker. Det er viktig for oss at våre ansatte kommer hjem fra jobb like friske og hele som de var da de reiste på jobb. Derfor er helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) det aller viktigste vi holder på med. Et godt HMS arbeid vil føre til gode forretningsmessige resultater og trygge arbeidsplasser. Dette vil igjen medføre motiverte, dyktige og pålitelige medarbeidere og ledere som vil være gode ambassadører og representere selskapet på beste måte.

Det er derfor vår plikt som selskap å sørge for at vi har en gode planer og systemer for oppfølging av sykemeldte. Det er ikke akseptabelt fra selskapets side at ledelsen ikke aktivt følger opp de som er syke, eller at den ansatte unnlater å utøve sine plikter om informasjon eller aktivt bidra til at en kommer raskt tilbake i arbeid. Prosessen med tilbakeføring til arbeid starter første dag en medarbeider er syk eller er sykmeldt. Det er  avgjørende at det er tidlig kontakt mellom leder og ansatt.  Som ansatt har en plikt til å informere til nærmeste leder om sykdom så raskt den oppstår, slik at leder kan starte planlegging og oppfølging for rask tilbakeføring til arbeid.

Bakgrunnen for at  vi i 2011 innførte helseforsikring var å redusere og holde sykefraværet på et akseptabelt nivå.  Akseptabelt nivå mener vi er rundt 3,5%. Vi kan ikke si at med sikkerhet at helseforsikringen hatt en positiv virkning på sykefraværsstatistikken, men det var en liten forbedring i 2012 da sykefraværet endte opp på 4,9 % og 2014 med et fravær på 4,13%. I snitt de siste 5 årene har sykefraværet vært på 5,1%. Vi  har derfor litt igjen til det nivå vi mener er et akseptabelt nivå.

Både Arbeidsmiljøutvalget og Nærværsgruppen har fulgt sykefraværsutviklingen nøye.  Nærværsgruppen har sett på ulike aktuelle tiltak for å øke nærværet og redusere sykefraværet, og kommet frem til at en vil innføre prosjekt «Raskt tilbake» der en benytter helseforsikringen enda mer aktivt.

Vi har sett litt på  sammenhengen mellom sykefraværet og helseforsikringen. Vi ser at det er en trend i at antall behandlinger, i prosent av antall ansatte, har gått ned i 2016. En av de behandlingsformene som har gått mest ned er fysikalske behandlinger. I 2015 var det 97 personer som brukte mer enn 12 fysikalske behandlinger og 218 personer som brukte mer en 5 fysikalske behandlinger, mens  det i 2016 var 39 personer som brukte mer en 12 fysikalske behandlinger og 134 personer som brukte mer enn 5 fysikalske behandlinger. Dette viser oss at veldig få bruker mer en 12 fysikalske behandlinger. Basert på det så har vi besluttet å endre antall fysikalske behandlinger som er inkludert i helseforsikringen fra 24 til 12,  og innføre prosjektet «Raskt tilbake».

Prosjekt Raskt tilbake går ut på å tilby økt profesjonell oppfølging av ansatte med helseplager. Dette foregår slik at helsepersonell  (sykepleiere, fysioterapeuter, sosionomer, psykolog og lege),  tilknyttet helseforsikringen tar tidlig kontakt med den sykemeldte for å gjennomfører en kartlegging for å følge opp den ansattes helseplager. Alle ansatte som benytter seg av tjenesten får råd om hensiktsmessig behandling etter vurdering i helseteamet, og får tildelt en fast kontaktperson som gir råd og støtte så lenge det er behov for det.

 

Prosedyre ved sykdom er følgende:

A: Ved bruk av egenmelding inntil 8 dager

  • Ring nærmeste leder og meld i fra om sykdom. Send mail eller ring til din HR Koordinator og meld i frå om sykdom.
  • Fyll ut egenmelding og send den til din HR Koordinator samme dag. Du kan scanne eller ta bilde av egenmeldingen med telefonen og send bilde med mail til din HR Koordinator.
  • B: Ved sykemelding.
  • Ring nærmeste leder og meld i fra om sykdom. Send mail eller ring til din HR Koordinator og meld i frå om sykdom.
  • Ta bilde av eller scanne sykemeldingen og send til din HR Koordinator samme dag som sykemeldingen er utstedt. Send originalen i post innen to dager. HR Koordinator vil ta kontakt med Helseforsikringen som igjen vil kontakte den som er syk for å diskutere hensiktsmessig oppfølging og behandling for å komme raskt tilbake. Vi håper at Raskt Tilbake blir godt mottatt hos alle, da vår eneste hensikt er å få rett behandling med en gang slik at vi kan få ansatte raskt tilbake til arbeid.  I tillegg vil vi oppfordre ansatte som i dag bruker smarttelefon om å benytte seg av Storebrands «Bli Frisk» app https://www.storebrand.no/privat/forsikring/helseforsikring/app-bli-frisk  ved bruk av helseforsikringen. Avtalenummeret som legges inn er 1111437.
  • Knut Dolmen HR Director
    Knut.dolmen@archerwell.com

Ha en fin helg.

Reidar & Raymond.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags