archer@safe.no

Overgang til innskuddspensjon

Noen av dere har allerede mottatt et brev fra DNB.

For at dere skal forstå litt mer av dette, legger vi ut midlertidig info fra bedriften. Det vil komme mer informasjon til hver enkelt etterhvert.

Vær så snill, vent med telefonene til mandag:

Overgang fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning for alle ansatte i Archer AS med virkning fra 1.1.2017.

Bakgrunn
Partene i vår tariffavtale (Norges Rederiforbund og SAFE/IE) er enige om å avvikle dagens ytelsesbaserte tjenestepensjon med virkning fra 1. august 2016, slik at alle medlemmer får utstedt en fripolise på opptjente rettigheter og deretter overføres til en nyopprettet innskuddsordning fra samme tidspunkt. Den nye ordningen er beskrevet i detalj nedenfor. I tillegg innføres en kompensasjonsordning for de som etter en individuell beregning antas å få en lavere pensjonsutbetaling fra den nye pensjonsordningen.

Beslutning i Archer:
Styret i Archer AS fattet endelig vedtak om overgang fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjon for alle ansatte i styremøtet den xx.xx.xxxx.

Forut for styremøtet har det blitt avholdt møter med de ansattes representanter, og de har fått anledning til å gi sine innspill i forbindelse med overgang til ny pensjonsordning.

Hovedpunkter i ny innskuddsbasert pensjonsordning:
• Ny innskuddsordning består blant annet av alderspensjon der arbeidsgiver årlig setter av:
3 % av ditt pensjonsgrunnlag opp til 7,1 G (657.290 kr.)
15 % av ditt pensjonsgrunnlag mellom 7,1 G og 12 G (657.290 – 1 110.912 kr.)

• Nivået på uførepensjonen tilknyttet dagens pensjonsordning påvirkes ikke av denne endringen, og videreføres i sin opprinnelige form.

• Oppspart saldo i ny innskuddsbasert alderspensjon vil tilfalle etterlatte dersom man skulle falle bort, i henhold til reglene i Lov om Innskuddspensjon. I dagens ytelsesordning går dette beløpet tilbake til forsikringsselskapet.

• I den nye innskuddsordningen får man selv anledning til å velge hvordan pensjonsmidlene skal plasseres gjennom valg av spareprofil. Standard spareprofil er 50 % aksjeandel og 50 % renteandel, men du kan når som helst velge andre spareprofiler med høyere eller lavere aksjeandel. Det koster ikke noe å endre profil.

• Pensjon fra innskuddsordningen vil skattlegges som ordinær pensjonsinntekt ved utbetaling, men er ikke gjenstand for formuesskatt eller skatt på avkastning i utbetalingsperioden. Arbeidsgiver dekker alle omkostninger i forbindelse med den nye ordningen. Pensjonen kan utbetales med virkning fra fylte 62 år. Dette er også tilfelle når det gjelder fripolisen fra den tidligere ytelsesordningen samt alderspensjon fra folketrygden. Pensjon kan også fritt kombineres med lønnsinntekt fra 62 år.

• Det gjennomføres for tiden en anbudsutsettelse av pensjonsordningen for å bestemme hvem som skal forvalte den nye innskuddsbaserte pensjonsordningen. Mer informasjon om dette vil bli gitt når avgjørelsen er tatt.

Opptjente rettigheter fra ytelsesordningen
Du vil beholde dine opptjente rettigheter fra ytelsesordningen i form av en fripolise, som sikrer deg en livsvarig årlig ytelse basert på det du har opptjent frem til overgangstidspunktet.
Konsekvenser for den enkelte
Overgang til innskuddsbasert pensjon kan medføre en reduksjon i alderspensjon ved 67 år. Vår rådgiver på pensjon, Aon Norway, har gjennomført beregninger for hver enkelt ansatt som viser hvordan man kommer ut med ny innskuddsbasert sparing til alderspensjon i forhold til den gamle ytelsesbaserte pensjonsordningen, gitt et sett med forutsetninger om fremtiden.

Ansatte som får estimert et tap i pensjon ved overgang til innskuddsbasert pensjon, vil få beregnet en årlig kompensasjon. Kompensasjonen utbetales månedlig og beskattes som lønn. Eventuelle skatteulemper ved å få utbetalinger som kompensasjon fremfor pensjon er tatt høyde for i kompensasjonsberegningen. Den vil utgjøre en fast prosent av til enhver tid gjeldende regulativlønn (opp til 12 G) så lenge du er ansatt i selskapet, men senest frem til fylte 67 år.

Beregningene er basert på dine lønnsdata og individuelle pensjonsytelser i dagens ytelsesordning, samt fremtidige forventninger til lønnsvekst, G-vekst og avkastning. Beløpene er kun prognoser og gir ingen garanti for størrelsen på din pensjon i fremtiden.

Når skjer utbetalingen av kompensasjonen?
Kompensasjonen utbetales månedlig over lønn med virkning fra overgangstidspunktet 1.1.2017 og er skattepliktig som inntekt. Kompensasjonen vil utbetales til en privat spareløsning hos den valgte pensjonsleverandøren. Brev med individuelle beregninger og den enkeltes kompensasjonsbeløp vil sendes ut i løpet av en ukes tid.

Hva skjer fremover?
I løpet av den neste uken vil det sendes ut individuelle brev med dine pensjonsberegninger. I begynnelsen av 2016 vil den valgte pensjonsleverandøren sende ut informasjon som beskriver den nye ordningen i detalj, herunder hvordan man kan logge seg på Ansattportalen, endre spareprofil for den nye ordningen osv. Det vil også bli gitt mer informasjon om spareordningen for kompensasjoner.

Stavanger, Desember 2016

For Archer AS

Viktige begreper

Ytelsesbasert pensjon: I en ytelsesbasert pensjonsordning blir forventet pensjonsnivå ved pensjonsalder definert som en prosent av pensjonsgrunnlaget. I det forventede pensjonsnivået inngår også en beregnet pensjon fra folketrygden, slik regelverket var frem til 2011. Forutsetningen for å kunne oppnå det forventede pensjonsnivå, er at man er ansatt i bedriften frem til fylte 67 år, og minst i 30 år. I en ytelsesbasert pensjon blir den oppsparte saldo tilbakebetalt til forsikringsselskapet ved dødsfall. Pensjon kan påbegynnes fra fylte 62 år, men da med redusert ytelse.

Pensjonsgrunnlag:
Pensjonsgivende lønn = regulativlønn, begrenset oppad til 12 G (1 110.912 kr.)
Fripolise: En fripolise er en delvis opptjent pensjonsrettighet fra en ytelsesordning. Fripolisen utstedes når man meldes ut av en ytelsesordning eller ved endringer i en ytelsesordning.
Grunnbeløp G: G er folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet endres per 1. mai hvert år. Per 1. mai 2016 er G = 92.576 kr.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags