archer@safe.no

Oppdatert info, uke 46

Topaz
Vi starter med info om Topaz personell. De på Topaz blir oppsagt på lik linje med andre ansatte i Archer. Klubbene har sett på viktigheten med at Topaz klarer å levere på tid, mål og HMS. Dette har de da gjort i stor grad og kan derfor være med å bidra til at Archer får nye oppdrag. For at Archer skulle kunne bruke Topaz som et utstillingsvindu, ønsket de å skjerme en del personell fra oppsigelse i sluttfasen av prosjektet. Topaz skal nå i løpet av de neste 14 dagene gå i gang med å bore et nytt hull. Det er en milepæl og det er svært vanskelig å gjøre noe med bemanningen i den perioden de borer. Et realistisk anslag på når de er ferdig å bore denne brønnen er slutten av januar.

Vi kom derfor frem til en enighet med bedriften om at disse kunne få stå i jobb, frem til det enten var mulig å fase de ut ved å erstatte de med andre, eller at de fikk stå til Topaz var ferdig nedrigget på Heimdal. Avtalen har en begrensning på at bedriften måtte klare dette før mai.

Nå har vi fått tilbakemeldinger fra en del av de nye som er kommet inn på Topaz og de gir oss beskjed om at det ikke kreves mye ekstra kompetanse for å jobbe der. Vi kommer derfor til å ta dette opp med bedriften og be de øke utfasings tempo på personell som pr. definisjon allerede er oppsagt.

Så til frivillig 50 % stilling
Bedriften sendte ut et tilbud til alle ansatte i bedriften om å se på muligheten om å gå i 50 % stilling samtidig som en beholdt fast 2-10 rotasjon.

Dette var et tilbud som selvfølgelig alle måtte få, men de som står i fare for direkte oppsigelse (minimum 40 personer) og de som har fått varsel om at de står i fare for oppsigelse, men som muligens kan få et tilbud om 50 % stilling i ressurspoolen / fast rotasjon, vil ikke telle med i det frivillige tilbudet, selv om de har svart ja.

La oss sette opp regnestykke:

Overtallighet i bedriften:              115 personer     (årsverk)

Oppsigelser:                                       40 personer       (årsverk)

Oppsigelse / mulig 50 % stilling    75 personer       (37,5 årsverk)

 

40 + 37,5 = 77,5 årsverk.

115 – 77,5 = 37,5 årsverk x 2 = 75 personer

Vi er altså avhengig av at 75 av våre ansatte som ikke er berørt av oppsigelser, sier ja til 50 % stilling.

Dersom vi ikke oppnår dette, vil antallet som blir oppsagt øke og de som får tilbud om (må) å gå i 50 % stilling minke.

Utfordringer ved å gå i 50 % stilling
Det finnes mange «feller» i fm. det å gå i 50 % stilling. Det er derfor ekstremt viktig at hver enkelt setter seg inn i reglene til NAV.

Det hviler et ansvar på hver enkelt å sjekke sine forpliktelser / begrensninger.

Ansiennitet
Klubbene er enig med bedriften om at ansiennitet er det som gjelder ved oppsigelse. Det er likevel slik at en må være kvalifisert til jobben. Det betyr at det vil være ulik ansiennitet i de ulike stillinger. Den stillingen som vil oppleve flest oppsigelser er DVO / dekksarbeider. Dette fordi de fleste har startet sin karriere i denne stillingen og kan derfor gjøre krav på stillingen. Det er heller ikke slik at de på dekk kan gjøre krav om å gå i høyere stilling, dersom de ikke har innehatt stillingen tidligere.

Det kan sikkert virke urettferdig at en på dekk med mye lengre ansiennitet sies opp, i forhold til en boredekksarbeider med mindre ansiennitet.

Om noen mener at de er blitt forbigått av andre med mindre ansiennitet, og da holder det ikke å «synse», men en må ha konkrete tilfeller å vise til, må en be om 15.1 møte. Dersom en er i en situasjon som gjør at en oppsigelse vil sette en i en særdeles vanskelig situasjon, kan en komme innunder det som defineres som sosiale forhold.

Når det gjelder nedrykk, er det tross alt bedre å jobbe på dekk, enn å være oppsagt. Dette vil jo gjelde enten du er boresjef, borer eller boredekksarbeider. Jeg har derimot mye sympati og medfølelse for de som mottar varsel om oppsigelse eller allerede har mistet jobben. Vi håper at de som har en mulighet til å jobbe 50 % i fast rotasjon nå benytter seg av denne muligheten. En skal likevel være oppmerksom på at det finnes mange fallgruver. Vi jobber med å få ut informasjon om dette, men her bør hver enkelt sjekke hvilke NAV retningslinjer som gjelder.

Veslefrikk
Bedriften har forsøkt å legge press på Statoil vedrørende VF. Nå er det slik at det er flere partnere med i den lisensen og det har ikke vært mulig for Statoil til å få disse til å være med å investere flere penger. Det vi vet om VF er at det kommer en RAS kampanje der våren 2016, den er beregnet til ca. 60 dager. Archer har lagt denne inn på plan fra april mnd. og den har dessverre ikke innvirkning på den overtalligheten vi har nå.

SAFE jobber i mange kanaler opp mot myndighetene for å få igangsatt prosjekter.

Status
Det er ikke ytterligere planer om nye oppsigelser i bedriften etter at 115 årsverk blir oppsagt, utenom de på Topaz som pr. definisjon allerede er oppsagt.

For de av dere som er rammet av oppsigelse og som har siste arbeidsdag 30. November, men som da fremdeles er offshore på oppsatt skift, er det tariffavtalens § 2.2 som gjelder.

Når oppsigelse foreligger og oppsigelsestiden etter gjeldende bestemmelser utløper på̊ en bestemt dato som etter arbeidstakerens arbeidsplan faller i en friperiode, opphører arbeidsforholdet umiddelbart etter siste oppholdsperiode som avsluttes før den bestemte dato. Når oppsigelse foreligger og oppsigelsestiden etter gjeldende bestemmelser utløper på en bestemt dato som etter arbeidstakerens arbeidsplan faller i en oppholdsperiode, opphører arbeidsforholdet først etter at denne oppholdsperiode er avsluttet.

Arbeidstaker skal på̊ fratredelsestidspunktet utbetales tilgodehavende lønn, herunder inkludert lønn for opparbeidede fridager som på̊ grunn av opphøret ikke kan avspaseres. Lønn for opparbeidede fridager må̊ minst dekke dagene frem til oppsigelsestidens utløpsdato. 

 

Ha en riktig fin helg.

Reidar og Raymond.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags