archer@safe.no

Enighet i oppgjøret med NR

– Vi synes oppgjøret er godt, men likevel i tråd med de rammene som har vært i årets andre oppgjør. Samtidig bærer oppgjøret preg av at dette er en industri som går godt, sier Hilde-Marit Rysst og Leif Sande.

De to er fornøyd med å få til et første ekstra løft for DVO’ene. – Vårt mål er å gjøre det om til en fagarbeiderstilling, som med fagbrev kan medføre ytterlige opprykk, understreker de.

– Samarbeidet mellom forbundene har igjen fungert godt, og helt klart bidratt til forhandlingsresultatet – slik  det også gjorde i fjorårets hovedoppgjør, sier de to forbundslederne.

Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 2,5 prosent, dog minimum kr. 15.000 som legges på lønnsmatrisen. Minstelønnssatsene for individuelt avlønnede inklusive feriepenger heves med 2,5 prosent.

For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en minimumsramme på 2,5 prosent pr. år i gjennomsnitt, men minimum 15.000 kroner pr. år.

Satsendringer Satsene for nattillegg øker med 1,25 kroner til 72,25 kroner, mens helligdagstillegget økes med 20 kroner til 1820 kroner pr. dag.

Stillingsendringer Med virkning fra 1. januar 2014 rykker mekaniker i plattformboring opp i lønnsgruppe A1 etter ett år i topplønnssatsen i lønnsgruppe B. Ved opprykk innplasseres man i det lønnstrinnet som kronemessig ligger nærmest lønnstrinn 6 i lønnsgruppe B. De som pr. 1. juni 2013 er lønnet i lønnsgruppe A rykker tilsvarende opp til det lønnstrinn i A1 som ligger nærmest kronemessig over vedkommendes lønnstrinn A.

Drifts- og vedlikeholdsoperatør (DVO) som har stått ett år i topplønnssatsen får et tillegg på 6.000 kroner inkludert feriepenger fra 1. juni 2013. Framtidige opprykk vil skje fra 1. januar.

Pensjon Som følge av lovgivers utsettelser og den usikkerhet som derigjennom knytter seg til lovverket for framtidig tjenestepensjoner og pensjonstrygden for sjømenn, er partene enige om å forlenge mandatet til det avtalefestede pensjonsutvalget i overenskomstens bilag 4.

Dette innebærer at nåværende pensjonsordning beholdes inntil det er avklart hvordan ny AFP, tidligpensjon og pensjonstrygden for sjømenn blir regulert/eventuelt samordnet. Partene forutsetter at disse avklaringene foreligger i tide til å ferdigstille en ny og varig pensjonsordning før overgangsordningen for de som pr. 1. juni 2004 var 50 år eller eldre utløper.

Fordi lovreguleringene er ytterligere utsatt, forlenges overgangsordningen AFP + 1G med to år fra 1. juni 2014, således at den omfatter de som 1. juni 2006 var 50 år eller eldre. Skulle lovendringene ikke være på plass før lønnsoppgjøret i 2016, er partene enige om at overgangsordningen forlenges for inntil ytterligere to år.

Det partssammensatte utvalget fortsetter sitt arbeid, og når lovreguleringen er avklart, skal forhandlingene vedrørende ny pensjon tas opp så tidlig som mulig.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags