archer@safe.no

Enighet i NR-forhandlingene

– Det satt langt inne, men vi fikk løftet tårnarbeider fra lønnsgruppe C til lønnsgruppe B, og stillingen kranførerassistent utgår, og disse løftes til lønnsgruppe C som kranfører. Endelig har vi også fått gjennomslag for ventetidsbetaling også for de som bor i brakke på land ved verkstedopphold. Den forskjellsbehandlingen mellom kolleger som bor om bord og på land er med dette ryddet av veien – noe som betyr mye for våre medlemmer, sier Rysst.

Honnør til NR
Hun gir honnør til Norges Rederiforbund for å vise reell forhandlingsvilje.

– NR er herre i eget hus, og det gir den nødvendige dynamikk som vi noen ganger savner hos andre forhandlingspartnere, sier SAFE-lederen.

Det generelle tillegget øker med 3 prosent, dog minimum 18.500 kroner per år som legges på lønnsmatrisens linke 2 “årslønn med ferie” i gjeldende lønnstabell lønnsgruppe A1 – E

For individuelt avlønnede i den enkelte bedrift får et lønnstillegg innenfor en minimumsramme på 3 prosent, dog slik at tillegget skal fordeles slik at hver arbeidstaker er sikret et lønnstillegg på minimum 1,8 prosent eller 18.500 kroner inkludert feriepenger.

Minstelønnssatsene i alle grupper økes ned 3 prosent.

Satsen for helligdagsgodtgjørelse økes med 60 kroner til 1880 kroner og julaften og nyttårsaften blir omfattet av tillegget..

Nattillegget økes med 2,75 kroner til 75 kroner per time.

Det er videre enighet om at ved avvik fra arbeidsplanen gis en kompensasjon på 550 kroner per dag, oppad begrenset til 3.850 kroner, for hver dag man arbeider på dag som skulle vært fri i perioden fra normal arbeidssyklus blir brutt til tidligere arbeidssyklus er gjenopprettet.

Tilsvarende skal gjelde ved fast overgang til ny arbeidssyklus dersom siste friperiode etter den tidligere arbeidsplanen forlenges. Dette gjelder ikke ved første gangs mobilisering på nytt ureisested, eller ved riggens skifte av felt eller operatør.

Stillingen “Tårnarbeider” innplasseres i lønnsgruppe B.

Stilingen “Assisterende kranfører” i lønnsgruppe D utgår og omfattes av stillingen “Kranfører i lønnsgruppe C.

Disse endringene gjennomføres fra 1. juni 2014 ved at den enkelte arbeidstaker innplasseres i det lønnstrinn i den overliggende lønnsgruppe som kronemessig ligger nærmest over det lønnstrinnet som arbeidstakeren hadde før opprykk. Lønnsmatrisen justeres med det generelle tillegget før opprykk i henhold til dette avsnitt gjennomføres.

Protokoll mellom NHO og LO vedrørende kriterier og størrelse på kompensasjon (775 kroner per døgn) for deling av enkeltlugarer, tas inn i tariffavtalen.

Gjennomslag om ventetid
Det er også inngått en protokoll der partene er enige om å likestille situasjoner hvor arbeidstakerne bor i land på verkstedområdet, uten ventetidsgodtgjørelse, med situasjonen hvor de bor om bord og har krav på ventetidsgodtgjørelse.

Partene er også enige om følgende presiseringer vedrørende svingskift: Svingskift vil normalt være endring fra dag- og nattskift som innebærer 12timers endring av arbeidsperioden. Slike endringer kompenseres med 65 prosent timelønn for 2 X 12 timer, uavhengig av hvordan svingskiftet rent praktisk gjennomføres og lengden på arbeidsperiodene etter endring. Ved endring av arbeidsperiode som følge av forlenget oppholdsperiode betales 1 X 12 timer hvis det kun arbeides ett skift etter endringen.

Eksempel: Forsinket helikopter kan medføre at arbeidstaker ikke får tiltrådt skiftet til det oppsatte tidspunktet. Dersom vedkommende må arbeide utover det oppsatte skift kompenseres dette i henhold til overenskomsten 5.2.

Satsene for oljebasert boreslam justeres til henholdsvis 104 og 127 kroner per arbeidet 12-timers skift. Satsen for rengjøring av mudpit justeres til 23 kroner per time.

Satsen for røykdykker på beredskapsplan økes med 50 kroner til 450 kroner per måned.

Definisjon av kjernefamilie i forhold til velferdspermisjoner utvides med fosterbarn som arbeidstakeren har den daglige omsorgen for.

Arbeid som innebærer åpning av kloakkanlegg kompenseres med et tillegg på 30 kroner per arbeidede time.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags